Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

Dolina Baryczy

Strona Główna

dolinaPopularne określenie obszaru rozciągającego się wzdłuż rzeki Baryczy, w sensie geograficznym obejmującym wschodnią część Obniżenia Milicko-Głogowskiego, leżącego na południe od wysoczyzn Niziny Południowowielkopolskiej, a na północ od wzgórz Wału Trzebnickiego, który oddziela dorzecze Baryczy od Niziny Śląskiej. Do obniżenia należą dwie kotliny: Żmigrodzka i Milicka / Odolanowska, o wymiarach ok. 30 x 40 km oraz ok. 20 x 40 km. Obie kotliny są połączone Bramą Milicką, czyli przewężeniem doliny między Miliczem a Sułowem. Oddzielają je natomiast od siebie polodowcowe Wzgórza Krośnickie, Wzniesienia Sułowskie oraz Wzgórza Cieszkowskie, należące do wysoczyzn południowowielkopolskich. Znaczna część tego obszaru podlega ochronie jako Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. Jest to największy w Polsce tego rodzaju obszar chroniony, rozciągający się na powierzchni 87 040 ha.

Dolina2Część leżąca na terenie województwa wielkopolskiego podlega pod Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 061 854 13 98), część leżąca na terenie województwa dolnośląskiego podlega pod Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel. 071 364 27 58). Na jego terenie stwierdzono występowanie 42 gatunków roślin chronionych, 34 gatunki ryb (w tym 4 chronione), 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 59 gatunków ssaków (w tym 29 chronionych) oraz 277 gatunków ptaków (w tym 169 lęgowych), z których większość gniazduje w rezerwacie „Stawy Milickie”. Większa część parku będzie włączona do ostoi Natura 2000, które mają stworzyć Europejską Sieć Ekologiczną Obszarów Chronionych. Znajdująca się poza parkiem krajobrazowym część Doliny Baryczy w województwie wielkopolskim podlega ochronie jako OCHK „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska” oraz w powiecie górowskim jako OCHK „Dolina Baryczy” (poza mapą).

facebook