Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

Lasy i łąki

Strona Główna

Dąbrowy Krotoszyńskie

lakiKompleks leśny rozciągający się po Zduny i Odolanów na południu i Taczanów koło Pleszewa na północy o powierzchni około 23 tys. ha, rosnący na morenowych glinach na Wysoczyźnie Kaliskiej. Tak duży, zwarty kompleks drzewostanów dębowych jest ewenementem w skali kraju, gdyż właoeciwe dąbrowy występują tylko w warunkach klimatu kontynentalnego na Podolu, Węgrzech, Rumunii, a typy zbiorowisk krotoszyńskich zbliżone są raczej do dąbrów znanych w Europie Zachodniej. Dęby krotoszyńskie osiągają 40 m wysokości. Na terenie dąbrów istnieje sześć rezerwatów o łącznej powierzchni 127 ha, m.in. (na obszarze mapy): „Buczyna Helenopol” – 41,99 ha, „Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich” – 16,62 ha, „Dąbrowa Smoszew” – 3,46 ha, „Baszków” (poza mapą), „Mszar Bogdaniec” (poza mapą) i „Miejski Bór” (poza mapą). Lasy podlegają ponadto ochronie jako Obszar Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie i Baszków – Rochy” o pow. 55 800 ha. Prócz tego są proponowane do objęcia ochroną w ramach ostoi Natura 2000 Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych.

Lasy Milicko-Ostrzeszowskie

laki2Rozległe kompleksy leśne ciągnące się od okolic Żmigrodu na zachodzie po rejon Ostrzeszowa na wschodzie. Porastają głównie zachodnią i północną część Kotliny Żmigrodzkiej, Wzgórza Twardogórskie i Krośnickie oraz większą część piaszczystej Kotliny Milickiej. Są to lasy Nadleśnictw: Żmigród, Milicz i Antonin. Lasy trzeciego z wymienionych nadleśnictw łącznie z Sycowem wchodz¹ w sk³ad Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Na żyźniejszych glebach brunatnych w okolicach Żmigrodu zwraca uwagę duży udział lasów dębowo – grabowych. Część z nich jest chroniona w rezerwacie leśnym „Radziądz” – 8,26 ha. Duże obszary w Nadleśnictwie Żmigród, głównie w okolicach Niezgody, zajmuje również olszyna bagienna, chroniona w rezerwacie „Olszyny Niezgodzkie” – 74,28 ha. Pewną osobliwością są lasy bukowe rosnące tu na naturalnej granicy zasięgu, porastające morenowe Wzgórza Twardogórskie i Krośnickie, chronione w rezerwacie „Wzgórze Joanny” – 24,23 ha.

Łąki Odolonawskie

laki3Rozległy kompleks łąk wzdłuż Baryczy oraz równoległych do niej dopływów: Kurocha, Złotnicy (Kanału Świecy) i Olszówki, rozciągający się po obu stronach miasta Odolanów, między Wróblińcem na zachodzie i Trzcielinami na wschodzie. Obszar leżący na południe od tych wsi jest najcenniejszy pod względem przyrodniczym. Mimo wcześniejszego już uregulowania i skanalizowania rzek nadal częściowo podtapiane łąki są miejscem lęgów rzadkich gatunków ptaków siewkowych. Jest to teren szczególnie ważny dla zachowania śląskiej populacji rycyka i krwawodzioba. W wielu miejscach występują również ciekawe zbiorowiska turzycowe i trawiaste oraz naturalna roślinność wodna i bagienna, towarzysząca płynącym wodom.

facebook