Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

STATUT STOWARZYSZENIA TURYSTYKI WIEJSKIEJ W PARKU KRAJOBRAZOWYM ,,DOLINA BARYCZY”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym ,,Doliny Baryczy” – dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Milicz.
 3. Teren działania Stowarzyszenia jest obszar województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.
§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 4

Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach tworzyć związek stowarzyszeń określonych w obowiązujących przepisach , a także może należeć do organizacji krajowych bądź zagranicznych i międzynarodowych o podobnych celach i zadaniach.

II.CEL I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest rozwój agroturystyki , jako formy aktywizacji gospodarczej oraz pomoc osobom podejmującym działalność agroturystyczną , z uwzględnieniem oświaty na rzecz rozwoju ekologii w turystyce wiejskiej . Stowarzyszenie działać będzie również w dziedzinie promocji naszego regionu.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki , jako alternatywnego źródła dochodu.
 2. Określenie i kontrolowania standardu bazy noclegowej i żywieniowej oraz zasad kształtowania cen dla gospodarstw organizujących wypoczynek w formach właściwych dla agroturystyki , pragnących być członkami Stowarzyszenia.
 3. Pomoc członkom Stowarzyszenia w przygotowaniu bazy i warunków wypoczynku dla gości w formie poradnictwa merytorycznego , szkolenia oraz wymiany doświadczeń.
 4. Pomoc członkom Stowarzyszenia w podatkowo – prawnych kwestiach związanych z organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku , a także w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi.
 5. Organizowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wypoczynku w gospodarstwach gościnnych członków Stowarzyszenia.
 6. Koordynowanie działań i poczynań członków Stowarzyszenia w zakresie usług przez nich świadczonych.
 7. Ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia i reprezentowanie tych interesów na zewnątrz.
 8. Organizację szkoleń , kursów i spotkań w zakresie agroturystyki.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów Stowarzyszenia i uzyskanie środków na jego działalność.III. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
§7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna także cudzoziemiec , która :

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zamieszkuje lub prowadzi działalność agroturystyczną na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Prowadzi gospodarstwo rolne posiadające bazę noclegową lub żywieniową pozwalającą na organizowanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki.
 4. Posiada bazę komplementarną do bazy istniejącej w tej samej miejscowości , a służącą takiemu wypoczynkowi .
 5. Posiada lub dąży do uzyskania merytorycznego przygotowania dla organizowania wypoczynku w formach właściwych agroturystyce.
 6. Złożył pisemną deklarację i został przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających . Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.
§9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć we wszystkich pracach i działaniach Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia.
 4. Występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia o podjęcie inicjatyw we wszystkich sprawach związanych z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
 5. Do innych działań wynikających z postanowień niniejszego statutu.
§10

Członek zwyczajny ma obowiązek :

 1. Stosować się do postanowień statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego pracach.
 3. Przestrzegać zasad etyki we wzajemnych stosunkach między członkami Stowarzyszenia.
 4. .Współdziałać w doskonaleniu form oferowanego wypoczynku.
 5. Opłacać regularnie składki członkowskie.
§11
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
  1. Śmierci członka
  2. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia , zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.
  3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały w przypadku:
   • systematycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • naruszenia postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami etyki koleżeńskiej,
   • pogorszenia standardu świadczonych uslug w zakresie wypoczynku gości,
   • zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres ponad 6 miesięcy , pomimo pisemnego upomnienia.
 2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu lub działań sprzecznych z zasadami etyki koleżeńskiej Zarząd może zawiesić go w prawach członkowskich do czasów wyjaśnienia zarzutów.
§12
 1. Od uchwal o skreśleniu z listy przysługuje członkowi odwołanie do Zjazdu Stowarzyszenia ( Zjazd Delegatów ), które członek może wnieś na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały.
 2. Odwołanie obowiązany jest rozstrzygnąć najbliższy Zjad Stowarzyszenia ( Zjazd Delegatów ) , po wysłuchaniu wyjaśnień odwołującego się.
 3. O terminie Zjazdu Stowarzyszenia ( Zjazdu Delegatów ) odwołującego się zawiadamia Zarząd Stowarzyszenie listem poleconym , wysłanym co najmniej dwa tygodnie przed terminem.
§13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , która dla poparcia celów i zadań Stowarzyszenia deklaruje pomoc na rzecz Stowarzyszenia.

§14

Członek wspierający ma prawo , poprzez swego upoważnionego przedstawiciela , uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia , nieść pomoc w osiąganiu przez Stowarzyszenie jego celów oraz brać udział z głosem doradczym w zjeździe Stowarzyszenia ( Zjeździe Delegatów ).

§15

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Zjazd ma prawo przyznać honorowe członkowstwo osobom szczególnie zasłużonym z głosem doradczym w sprawach agroturystyki.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów).
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
A. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów)
§17
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Stowarzyszenia.
 2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Zarząd Stowarzyszenia – w formie uchwały zarządza przeprowadzenie wyborów delegatów, którzy reprezentować będą członków Stowarzyszenia na czas Zjazdu Delegatów .
 3. Zarządzając przeprowadzenie wyborów delegatów Zarząd Stowarzyszenia tworzy regulamin wyborczy , w którym określa proporcje wyboru delegatów.
§18

Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§19
 1. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwołany jest przez Zarząd Stowarzyszenia co rok , nie później niż do końca miesiąca maja każdego roku.
 2. O terminie , miejscu i porządku obrad Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zwołujący go Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków (delegatów) w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu.
§20
 1. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) zwołany jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie : Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wyrażone w formie uchwały lub na żądanie 1/5 członków Stowarzyszenia.
 2. W nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w przypadku gdy najwyższą władzą Stowarzyszenia staje się Zjazd Delegatów – udział biorą delegaci wybrani na ostatni Zjazd Delegatów.
 3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) nie później niż w ciągu 7 tygodni od daty swojej uchwały co do zwołania zjazdu.
§21
 1. Mandat delegata trwa przez dwa kolejne Zwyczajne Zjazdy Delegatów , po czym Zarząd Stowarzyszenia zarządza przeprowadzenie nowych wyborów delegatów.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Stowarzyszenia delegata na Zjazd Delegatów w okresie trwania jego mandatu , Zarząd Stowarzyszenia zarządza uzupełniające wybory delegata , jeśli do czasu nowych wyborów delegatów pozostaje okres obejmujący odbycie przynajmniej jednego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów ; mandat tak wybranego delegata trwa do nowych wyborów delegatów.
§22

Do wzięcia udziału w Zjeździe Stowarzyszenia uprawnieni są (Zjeździe Delegatów) uprawnieni są :

 1. z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia (delegaci wybrani według zasad określonych w regulaminie wyborczym uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia ),
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
§23
 1. Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) jest władny podejmować skutecznie wiążące uchwały jeśli obecnych jest na nim ½ członków (delegatów) .
 2. W przypadku nie dojścia do skutku Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) w terminie wskazanym w zawiadomieniu o Zjeździe z powodu braku wymaganej określonej w ust. 1 . ,ilości członków (delegatów) – Zjazd zwołany w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał w obecności ¼ + 1 członków (delegatów).
§24
 1. Uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów , za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagających dla swej ważności uzyskania 2/3 głosów członków (delegatów) obecnych na Zjeździe.
 2. Głosowanie na Zjeździe Stowarzyszenia odbywa się jawnie , z wyjątkami określonymi w ust. 3 §26 .
 3. W kwestiach dotyczących wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej, a na przyjęty przez Zjazd w głosowaniu wniosek – także w innych kwestiach, głosowanie odbywa się tajnie.
 4. Pozostałe kwestie związane z przebiegiem Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) określa regulamin zjazdu przedstawiony przez Zarząd Stowarzyszenia i uchwalony przez Zjazd.
§25
 1. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) należy w szczególności :
  1. Uchwalanie kierunków działalności oraz założeń funkcjonowania Stowarzyszenia , w tym także ustalenie zasad standaryzacji i poziomu usług.
  2. Uchwalanie planu działalności rocznej i budżetu Stowarzyszenia.
  3. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  4. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz rozstrzyganie o udzielaniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  5. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz określenie zasad ich wydatkowania.
  6. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia , Komisji Rewizyjnych.
  7. Podejmowanie uchwał w zakresie : zmian statutu , przystąpienia do organizacji , utworzenia związku stowarzyszeń i rozwiązania Stowarzyszenia.
  8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z postanowień statutu bądź obowiązujących przepisów.
 2. W przypadku zaistnienia wątpliwości podjęcia decyzji w określonej kwestii należy do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów ). Gdy jednak zachodzi potrzeba niezwłocznego rozstrzygnięcia kwestii – decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd , przedstawiając ją do zatwierdzenia przez najbliższy Zjazd.
B. Zarząd Stowarzyszenia.
§26

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia , realizuje cele i zadania Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§27
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 członków , wybranych spośród członków Stowarzyszenia przez Zjazd Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów).
 2. Liczbę członków Zarządu określa na każdą kadencję uchwała Zjazdu.
§28
 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Zarządu Stowarzyszenia, jak również w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, członkiem Zarządu Stowarzyszenia zostaje do upływu bieżącej kadencji ta osoba, która została wybrana na Nadzwyczajnym Zjeździe Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów) i uzyskała największą ilość głosów.
§29

Zarząd Stowarzyszenia ,niezwłocznie po wybraniu, dokonuje wyboru ze swojego grona: Prezesa Stowarzyszenia, 2 Wiceprezesów Stowarzyszenia, Sekretarza oraz Skarbnika.

§30
 1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos prezesa bądź wiceprezesa prowadzącego obrady w razie nieobecności prezesa.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż co 3 miesiące.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia działający jeden z wiceprezesów, przy czym posiedzenie musi zostać zwołane jeśli żąda tego przynajmniej 3 członków Zarządu.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin pracy Zarządu, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zjazd.
§31

1.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów),
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed władzami i urzędami,
 3. Uchwalanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. Powołanie, rozwiązywanie i nadzorowanie pracy komisji problemowych, ustalenie zakresu ich prac oraz regulaminów prac,
 5. Przeprowadzenie wyborów delegatów na Zjazd Delegatów, oraz opracowanie regulaminu wyborczego delegatów na Zjazd Delegatów,
 6. Inne sprawy określone w niniejszym statucie lub uchwałach Zjazdu.
§32
 1. Do składania oświadczeń woli imieniem Stowarzyszenia dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, oraz podpisywania pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia dokumentów finansowych i bankowych, uprawnionych jest równocześnie obecnych dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym skarbnik lub pełniący w czasie nieobecności skarbnika jego obowiązki inny członek Zarządu.
 2. Wszelkie inne dokumenty i pisma na zewnątrz pod pieczęcią firmową Stowarzyszenia podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów Stowarzyszenia.
§33

W przypadku dopuszczenia się przez członka Zarządu naruszeń statutu lub rażącego zaniedbywania przezeń obowiązków, Zarządu Stowarzyszenia – w głosowaniu tajnym i po wysłuchaniu członka, którego dotyczy – z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać członka Zarządu do najbliższego Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).

B. Komisja Rewizyjna.
§34

Komisja Rewizyjna. Jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§35
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Stowarzyszenia na okres kadencji wynoszący 3 lata.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej , niezwłocznie po ich wyborze , wybierają spośród siebie: Przewodniczącego Komisji , Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza Komisji.
 3. W przypadku wygaśnięcia w toku trwania kadencji członkostwa w Stowarzyszeniu w odniesieniu do członka Komisji Rewizyjnej, jak również w razie rezygnacji Członka Komisji z tej funkcji, członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje do upływu bieżącej kadencji ta spośród osób kandydujących do Komisji, która w wyborach na Nadzwyczajnym Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) uzyskała największą ilość głosów.
§36
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej co najmniej 1 raz w roku.
  2. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  3. Składanie na Zjeździe Stowarzyszenia (Zjeździe Delegatów) wniosków co do absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdań z własnej działalności.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Stowarzyszenia stosownych informacji lub dokumentów dotyczących ich działalności , jak również występować z wnioskami przewidzianymi w postanowieniach niniejszego statutu.
 3. Zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zjazd.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§37
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie – z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy, korzystać z ofiarności publicznej, jak również nabywać i zbywać ruchomości i nieruchomości.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, z której dochód służyć może jedynie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. Stowarzyszenie może ubiegać się o dotację na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§38

Wszelkich czynności prawnych skutkujących zbycie majątku, których wartość przekracza dwudziestokrotnie wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce, dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

Do skutecznego zbycia nieruchomości będącej składnikiem majątku Stowarzyszenia wymagana jest Uchwała Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazd Delegatów).

§39

Zasady gospodarowania składnikami majątku Stowarzyszenia , w tym również rozliczania składek członkowskich określi uchwała Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów).

§40

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość według obowiązujących przepisów, szczegółowe formy i tryb ich prowadzenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§41

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zjazdu Stowarzyszenia (Zjazdu Delegatów) , podjętej 2/3 głosów przy obecności na Zjeździe co najmniej polowy ogólnej liczby członków (delegatów) uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

§42
 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, likwidatorami stają się członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd powoła innych likwidatorów.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zjazd określa cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji.
§43

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy obowiązujące prawa o Stowarzyszeniach.

facebook